fbpx

Om visselblåsarfunktionen

En anmälan sker helt anonymt och ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falska eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott.

För att en anmälan ska få rapporteras krävs att konkreta misstankar finns om en händelse som uppfyller båda kriterierna nedan:

 • Att den avser en allvarlig oegentlighet
 • Samt att oegentligheten har begåtts av någon i EHRABs ledning eller av annan nyckelperson i företaget.

En anmälan som uppfyller båda kriterierna ovan, benämns i EHRABs interna regelverk som kvalificerad anmälan och/eller som en visselblåsning.

Med allvarliga oegentligheter avses:

 • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, korruption, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
 • Andra allvarliga oegentligheter som rör EHRABs vitala intressen eller enskildas personers liv och hälsa, såsom till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen samt mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Med företagets ledning och/eller andra nyckelpersoner avses följande personer:

 • Verkställande direktör i EHRAB Holding AB
 • Medlem i företagsledningen i EHRAB Holding AB
 • Verkställande direktör i relevant dotterföretag till EHRAB Holding AB
 • Medlem i företagsledningen i relevant dotterföretag till EHRAB Holding AB
 • HR-representant

VAD SKA INTE ANMÄLAS?

Andra typer av ärenden än de som framgår av ovan ska hanteras genom anmälan till närmaste chef eller till annan organisatorisk närstående person i ledande befattning. Alternativt via vår Feedback-funktion.

Ärenden som inte ska hanteras via visselblåsning kan exempelvis vara:

 • Händelser som inte utgör en allvarlig oegentlighet i enlighet med ovan, till exempel allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs eller med ledarskap, lön eller andra personalärenden
 • Allvarliga oegentligheter som är begångna av personer som inte ingår i EHRABs ledning eller inte är en nyckelperson i företaget i enlighet med ovan.

En anmälan som inte uppfyller kriterierna för en anmälan i visselblåsarsystemet enligt ovan, benämns i EHRABs interna regelverk som okvalificerad anmälan. En okvalificerad anmälan kommer inte att hanteras som en visselblåsning. Om du gör en okvalificerad anmälan kommer du att informeras därom (om du angett återkopplingsmöjlighet) och anmälan kommer att raderas inom tre veckor.