fbpx

Hur görs en anmälan?

Misstankar om en allvarlig oegentlighet kan anmälas anonymt och konfidentiellt via EHRABs Hemsida. Anmälan kan ske dygnet runt alla dagar i veckan.

VAD SKA EN ANMÄLAN INNEHÅLLA?

I anmälan ska du beskriva all fakta och utveckla ditt påstående så noggrant och detaljerat som möjligt. Redogör även för allt som kan ha relevans för anmälan. Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. En anmälan ska, om möjligt, innehålla åtminstone följande information:

  • Vad anmälan avser
  • Vem eller vilka som är inblandade
  • Vart incidenten ägde rum
  • Om det var en engångsföreteelse eller om problemet är pågående eller återkommande.
  • Lämna inga personuppgifter, till exempel ditt namn eller din relation med förövare. Lämna inte heller ut några personuppgifter som kan användas för att identifiera dig

HANTERING AV ANMÄLAN

Anmälningar som sker hanteras av en begränsad krets av personer som lyder under strikt sekretessåtagande. I denna begränsade krets av personer ingår:

  • Särskilt behörig personal, samt
  • Företagets visselblåsarkommitté

Om anmälan berör någon i Visselblåsarkommittén kommer en alternativ kommitté att sättas samman vari sådan berörd person inte ingår.

En anmälan kommer att hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga
inblandade individers integritet. Alla anmälningar kommer att hanteras skyndsamt och beslut om åtgärder
kommer att fattas snarast möjligt, dock aldrig på bekostnad av kvalitet eller rättssäkerhet for individen eller
individerna som är föremål för anmälan.

ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DEN SOM ANMÄLER

Anmälningar i &Frankly sker antingen:

  • Helt anonymt
  • Öppet i förhållande till Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget.

Kommunikation kan ske med bibehållen anonymitet och sekretess genom &Franklys websida.

Om Anmälaren väljer att vara öppen med sin identitet kommer Anmälarens uppgifter hanteras med sekretess och hemlighållas så långt det är legalt möjligt. Vid anmälan som leder till en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd, kan dock EHRAB vara tvungen att lämna ut Anmälarens personuppgifter (exempelvis för att personen kan behöva vittna i en rättegång). I en sådan situation kommer Anmälaren alltid att informeras innan hens personuppgifter lämnas vidare.

Personer som gör en anmälan kommer inte som följd av sådan drabbas av några negativa konsekvenser avseende arbetsuppgifter, anställningsvillkor eller arbetssituationen i övrigt, varken vid anmälningstillfället eller i ett senare skede.

Om en Anmälare anser att hen har utsatts för repressalier trots att anmälan gjorts i god tro, efter att ha rapporterat eller deltagit i en utredning, ska hen omedelbart anmäla detta till HR-avdelningen. Alla sådana anmälningar kommer att utredas under sekretess.